Vandens transporto dokumentai

Hagos - Visbio taisyklės, pasirašytos 1968 m. Visby mieste, nustato krovinių gabenimo sąlygas jūrų transportu pagal sudarytą transportavimo sutartį - konosamentą (angl. Bill of Lading (B/L)). Šios taisyklės reguliuoja ne tik transportavimą, bet ir krovinio aptarnavimą, tvirtinimą (jei nenustatyta kitaip), pakrovimą bei iškrovimą.

  • Vežėjų atsakomybė jūrų transporte apribota 2 SDR/kg arba 666,67 SDR už pakuotę,
  • Krovinio pažeidimo ar praradimo faktai privalo būti  užfiksuoti raštu krovinio priėmimo metu,
  • Pretenzijos dėl krovinio pažeidimo privalo būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo krovinio pristatymo,
  • Prekių vertei apskaičiuoti naudojamos tos valstybės ir laikotarpio kainos, kurioje ir kuomet krovinys buvo ar turėjo būti iškrautas,
  • Jei dėl kokių nors priežaščių siuntėjas pateikė pavojingą krovinį, nepranešęs apie tai agentui ar jūrų linijai, laivo kapitonas pasilieka teisę bet kuriuo metu, bet kurioje pasaulio vietoje siuntėjo sąskaita krovinį sunaikinti ar iškrovus palikti jį saugoti, apie tai raštu įspėjęs siuntėją,
  • Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei žala padaryta dėl neteisingai nurodytos informacijos apie krovinį, neteisingos pakuotės, ženklinimo ar blogai paruoštų lydinčių dokumentų.

Hagos-Visbio taisyklių sąvadas

Konosamentas (Bill of Lading)